સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Freelancer Development World" સુવિચાર :- "મોટું વિચારો, ઝડપથી વિચારો, દુરંદેશી કેળવો. વિચારો પર કોઈનો એકાધિકાર નથી.- ધીરુભાઈ અંબાણી" For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Friday, 2 August 2013

Std 11,12 Science All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium)

Gayatri  Freelancer Solution
Education CD - DVD
Std 11,12 Science All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium)
356
 Std 11 Sem 1 Mathematics (Book + E Net)

 Software

2500
357
Std 11 Sem 2 Mathematics (Book + E Net)

 Software

2500
358
Std 11 Sem 1 Physic (Book + E Net)

 Software

2500
359
Std 11 Sem 2 Physic (Book + E Net)

 Software

2500
360
Std 11 Sem 1 Biology(Book + E Net)

 Software

2500
361
Std 11 Sem 2 Biology(Book + E Net)

 Software

2500
362
Std 11 Sem 1 Chemistry(Book + E Net)

 Software

2500
363
Std 11 Sem 2 Chemistry(Book + E Net)

 Software

2500
364
Std 11 Sem 1 Botany(Book + E Net)

 Software

2500
365
Std 11 Sem 2 Botany(Book + E Net)

 Software

2500
366
Std 11 Sem 1 All Subject(E Net)

 Software

3000
367
Std 11 Sem 2 All Subject (E Net)

 Software

3000
368
 Std 12 Sem 1 Mathematics (Book + E Net)

 Software

2500
369
Std 12 Sem 2 Mathematics (Book + E Net)

 Software

2500
370
Std 12 Sem 1 Physic (Book + E Net)

 Software

2500
371
Std 12 Sem 2 Physic (Book + E Net)

 Software

2500
372
Std 12 Sem 1 Biology(Book + E Net)

 Software

2500
373
Std 12 Sem 2 Biology(Book + E Net)

 Software

2500
374
Std 12 Sem 1 Chemistry(Book + E Net)

 Software

2500
375
Std 12 Sem 2 Chemistry(Book + E Net)

 Software

2500
376
Std 12 Sem 1 Botany(Book + E Net)

 Software

2500
377
Std 12 Sem 2 Botany(Book + E Net)

 Software

2500
378
Std 12 Sem 1 All Subject(E Net)

 Software

3000
379
Std 12 Sem 2 All Subject (E Net)

 Software

3000


Products :- Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop,C, C++, Java Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,  etc…
  More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment